Bảo lãnh diện đồng giới

Xây dựng hồ sơ Visa bảo lãnh định cư kết hôn diện đồng giới có nhiều khó khăn riêng. Khách hàng cần phải nắm vững các yêu cầu của Lãnh Sự Quán để tạo lập hồ sơ mạnh nhất.

Đậu Visa với kinh nghiệm 10 năm xử lí hồ sơ định cư nắm rõ cách xây dựng bằng chứng để giúp Khách hàng chứng minh mối quan hệ thành thật, luyện phỏng vấn nhiều lần, kỹ lưỡng, thuyết phục lãnh sự quán.

Scroll to Top